Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Баракова  [Clear All Filters]
2005
Баракова, П., 2005. Човек – семантични и граматични аспекти. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 504-510.
1993
Баракова, П., 1993. Библиография на трудовете на Калина Иванова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), pp.95–101.
1988
Баракова, П., 1988. За българо-сърбохърватските апроксимати. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.51–58.
Subscribe to Syndicate