Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Бондарко  [Clear All Filters]
1990
Бондарко, А., 1990. Интерпретационные аспекты семантики субъекта (на материале русского языка). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4-5), pp.117–121.
Бондарко, А., 1990. О роли интерпретационного компонента в структуре грамматического значения (на материале категории вида). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.27–33.
Subscribe to Syndicate