Skip to content Skip to navigation

Национална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения

TitleНационална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsБанков, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue3
Pagination123
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБанков1987b
Subscribe to Syndicate