Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Бабов  [Clear All Filters]
1992
Бабов, К., 1992. Фотиновият триезичен речник. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.5–16.
1978
Бабов, К., 1978. Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.24–34.
1977
Бабов, К., 1977. Развитие болгарской русистики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), pp.5–8.
Subscribe to Syndicate