Skip to content Skip to navigation

Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици

TitleТеоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsБенатова, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue6
Pagination125–126
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБенатова1980a
Subscribe to Syndicate