Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Балкански  [Clear All Filters]
1986
Балкански, Т. & Хашходжов, Е., 1986. Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.5–14.
1985
Балкански, Т., 1985. Монголски езикови следи в родопската топонимия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.41–44.
Subscribe to Syndicate