Skip to content Skip to navigation

Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика

TitleПърва работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsБалтова, Ю
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Issue2
Pagination121–122
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБалтова1984
Subscribe to Syndicate