Skip to content Skip to navigation

Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода

TitleМнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsБанков, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue5
Pagination129
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБанков1983
Subscribe to Syndicate