Skip to content Skip to navigation

Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас

TitleПунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsБенатова, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume2
Issue4–5
Pagination235–236
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБенатова1977
Subscribe to Syndicate