Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Благоева  [Clear All Filters]
2011
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
2006
Благоева, Д., 2006. Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), pp.5–13.
2004
Аврамова, Ц. & Благоева, Д., 2004. Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.145–147.
1994
Благоева, Д., 1994. Темпорална валентност в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), pp.17–25.
Subscribe to Syndicate