Skip to content Skip to navigation

Сесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър

TitleСесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsБанков, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue4
Pagination122–123
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБанков1986a
Subscribe to Syndicate