Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Аврамова Цветанка В памет на Милош Докулил 2004 29 2
Аврамова Цветанка Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал) 2006 31 1
Аврамова Цветанка Международна конференция в Прага за интернационализмите в новата лексика 2004 29 2
Аврамова Цветанка Международна конференция по словообразуване в Братислава 2005 30 2
Аврамова Цветанка За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език 1997 22 3
Адамец Пршемысл Об эксплицитности, форме и определенности субъекта в русских и чешских модальных конструкциях 1990 15 4–5
Алварадо Рафаел Годината на Испания и Асоциацията на Испанистите в България 1993 18 2
Александров Александър Една типологична особеност на българския и унгарския език 1983 8 4
Александрова Мая Библиография на Петя Асенова 2001 26 2
Алексиева Бистра Леонид С. Бархударов (1923–1985) 1986 11 3
Алексиева Невенка Десèн и дизайн 1991 16 1
Алексиева Бистра Подчинени предикативни единици в английски и български език (Subordinate predication units in English and Bulgarian) 1977 2 4–5
Алексиева Бистра Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал) 1990 15 3
Алексиева Невенка В памет на професор Ян Фирбас 2002 27 1
Алексиева Невенка Граматически и семантични фактори при определяне рода на английските заемки в български език (Grammatical and semantic factors in determining the gender of English loan-words 1977 2 4–5
Алексиева Бистра Постиженията на Съветската наука в теорията на превода 1978 3 5
Алексиева Бистра Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели 1992 17 3
Алексова Василка Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език 1979 4 6
Алексова Василка Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език 2000 25 2
Алексова Василка Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика 1992 17 4
Алексова Василка Борис Казаку (1919–1987) 1988 13 2
Алексова Василка Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов 1990 15 2
Алексова Василка Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език 2002 27 3
Алексова Василка Семинар по славянска Палеография и дипломатика 1980 5 3
Алексова Василка Етимологични дублети в румънския език 1992 17 2
Алексова Василка Българо-румънски езикови отношения 1981 6 3–5
Алмалех Мони Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“ 1999 24 4
Ангелов Ангел Международен семинар по Политика на езика 1995 20 4–5
Ангелов Ангел Библиография на трудовете на Михаил Виденов 2000 16 3
Ангелов Ангел Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996) 1997 22 3
Ангелов Ангел Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг 1990 15 3
Ангелов Ангел Списание Македонски преглед е възстановено 1992 17 5
Ангелова Искра Наблюдение върху двойното допълнение в българския език (върху материал от разговорната реч и други славянски езици) 1990 15 4–5
Ангелова Искра Конференция по социолингвистика 1994 19 3–4
Ангелова Искра Семиотичен аспект на пунктуацията в текста 1983 8 4
Андреева Райна Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи 1989 14 6
Андреева Райна Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език 1991 16 1
Андреева Мария Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език 1983 8 1
Асенова Петя Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз 2002 27 3
Асенова Петя Българо-гръцки симпозиум 1979 4 3
Асенова Петя Втора лятна школа по езикознание в Залцбург 1980 5 2
Асенова Петя Повторението 1990 15 4–5
Асенова Петя Шести българо-гръцки симпозиум 1992 17 4
Асенова Петя Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори 2008 33 2
Асенова Петя Езикознанието на Българо-румънския симпозиум в Букурещ 1979 4 2
Асенова Петя Балканистичен колоквиум в Бохум 1992 17 5
Атанасова Ирина Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език 1989 14 5
Афанасиева-Колева Антонина Девети славистичен семинар в Белград 1980 5 2
Бабов Кирил Фотиновият триезичен речник 1992 17 1
Бабов Кирилл Развитие болгарской русистики 1977 2 6

Pages