Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Куцаров Иван Преизказни модификатори в западните славянски езици 1978 3 6
Куцаров Иван Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 2003 28 1
Куцаров Иван Двадесет и втората лятна славистична школа в Прага 1979 4 5
Кучера Карел Ярослав Порак 1986 11 1
Кучера Карел Владимир Шмилауер 1984 9 2
Кънчев Иван За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език 1978 3 2
Кънчев Иван Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език 1988 13 6
Кънчев Иван Еухенио Косериу (1921–2002) 2003 28 1
Кънчев Иван За езиковия контакт между системи с различна структура 1976 1 6
Кънчев Иван Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език 1992 17 3
Кънчев Иван Небриха ’92 1992 17 5
Кънчев Иван Някои наблюдения върху испанските глаголи ser и estar в съпоставителен план с глагола съм в българския език (Опит за приложение на теорията на Е. Косериу за система, норма и реч) 1977 2 1–2
Кърпачева Марта Библиография на научните трудове на Мария Деянова 1993 18 2
Кьосева Златка Единадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София 1992 17 2
Кювлиева Веса Стефан Илчев (1898–1983) 1983 8 4
Кювлиева Веса Библиография на трудовете на ст. н. с. I ст. Кети Ничева 1983 8 5
Кювлиева Веса Библиография на трудовете на Зара Генадиева-Мутафчиева 1984 9 2
Кюлев Иво Библиография на трудовете на Методи Лилов 1985 10 3
Кючуков Христо Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата 2008 33 3
Кючукова-Петринска Боряна Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство 2009 34 1
Л Б. Начало на българистиката в Мелбърн 1980 5 3
Лазарова Таня Кирилометодиевски четения (София, 1986 г.) 1986 11 6
Лазарова Аксела Конференция, посветена на учебника по чужд език 1978 3 1
Лашкова Лили За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски 1976 1 5
Лашкова Лили Трета българо-белоруска конференция 1984 9 3
Лашкова Лили Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език 1991 16 2
Лашкова Лили Йосип Хам (1905–1986) 1987 12 4
Лашкова Лили Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език 1979 4 3
Лашкова Лили Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия 1988 13 4–5
Лашкова Лили Адам Евгениевич Супрун (1928–1999) 2000 25 3
Лашкова Лили За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език 1981 6 3–5
Лашкова Лили Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин 1996 21 3
Лашкова Лили Павле Ивич (1924–1999) 2000 25 3
Лашкова Лили Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици 1988 13 4–5
Легурска Палмира Номинативна метафора {(върху материал от славянските езици)} 1985 10 4
Легурска Палмира Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език) 2006 31 1
Легурска Палмира Някои типове редовна метонимия при названията на предмети {(върху материал от руския и българския език)} 1985 10 5
Легурска Палмира Образна метафора {(върху материал от славянските езици)} 1984 9 4
Легурска Палмира Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език 1993 18 1
Леков Иван Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика 1976 1 5
Леков Иван Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание 1978 3 5
Леков Иван Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език 1976 1 2
Леонидова Мария Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык 1977 2 6
Леонидова Мария Пословици и поговорки с ономастичен компонент {(в руския, българския и немския език)} 1982 7 4
Леонидова Мария Втори международен симпозиум по фразеология 1983 8 5
Лесневская Димитрина Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език 1985 10 2
Ликоманова Искра Конференция по теория на текста във Варшава 1987 12 5
Ликоманова Искра Конференция по лингвистика на текста 1995 20 1
Ликоманова Искра За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 1989 14 2
Ликоманова Искра Втора среща на италианските слависти лингвисти 2009 34 1

Pages