Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume19
Issue6
Pagination119–124
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова1994
Subscribe to Syndicate