Skip to content Skip to navigation

Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон

TitleПета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsДренска, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume15
Issue6
Pagination127
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДренска1990
Subscribe to Syndicate