Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Добрикова  [Clear All Filters]
1994
Добрикова, М., 1994. Минимални фразеологични единици със сравнителен характер в словашкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), pp.14–17.
Subscribe to Syndicate