Skip to content Skip to navigation

Научна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“

TitleНаучна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsТимонина, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume19
Issue5
Pagination116–117
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyТимонина1994
Subscribe to Syndicate