Skip to content Skip to navigation

Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“.

TitleКонтрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsТилков, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume2
Issue1–2
Pagination237–239
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyТилков1977
Subscribe to Syndicate