Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Тхием  [Clear All Filters]
1980
Тхием, Л.Куанг, 1980. За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.19–22.
Subscribe to Syndicate