Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Сюлейманоглу  [Clear All Filters]
1993
Сюлейманоглу, Х., 1993. Към въпроса за славянските лексикални елементи в турския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), pp.187–193.
Subscribe to Syndicate