Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Тимонина  [Clear All Filters]
1983
Тимонина, Е., 1983. Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.5–25.
1978
Тимонина, Е., 1978. Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.45–57.
Subscribe to Syndicate