Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 12 results:
Filters: Author is Тот  [Clear All Filters]
1984
Тот, И., 1984. К изучению русской редакции древнеболгарского языка. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), pp.93–98.
Тот, И., 1984. Славяно-български заемки в унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.28–36.
1983
Тот, И., 1983. Болгарское четвероевангелие в Будапеште. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.3–13.
1981
Тот, И., 1981. Константин-Кирил като философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.33–35.
1980
Тот, И., 1980. К изучению одноеровых памятников ХІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.26–29.
Subscribe to Syndicate