Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Супрун  [Clear All Filters]
1980
Супрун, А.Е., 1980. Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.4–11.
1977
Супрун, А., 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), pp.49–54.
1976
Супрун, А.Е., 1976. Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.74–78.
Subscribe to Syndicate