Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Тилков  [Clear All Filters]
1978
Тилков, Д. & Мишева, А., 1978. Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.3–10.
1977
Тилков, Д., 1977. Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(1–2), pp.237–239.
Subscribe to Syndicate