Skip to content Skip to navigation

Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение

TitleПърва научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsТончева, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue3
Pagination95–98
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyТончева1983
Subscribe to Syndicate