Skip to content Skip to navigation

Втори международен конгрес по българистика в София

TitleВтори международен конгрес по българистика в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsТренков, К
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue1
Pagination117–121
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyТренков1987a
Subscribe to Syndicate