Skip to content Skip to navigation

Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

TitleДвадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsТодоров, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Issue1
Pagination124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyТодоров1984
Subscribe to Syndicate