Skip to content Skip to navigation
Цанков К. Езикова култура. Велико Търново: Абагар; 1998. 124 p.
Резюме:

Представени са най-важните особености на съвременния български книжовен език, дадени са и сведения за неговата история. Особено внимание е отделено на правописните и пунктуационните правила. Поместени са също упражнения и тестове с решения.

Резюме:

Речникът съдържа всички основни литературоведски понятия и термини. Илюстриран е богато с примери от световната и българската литературна класика. Включени са и специфични за развитието на българската литература понятия.

Резюме:

Съдържа богата и разнообразна информация за имената на библейски, митични, исторически личности, на географски и други обекти; за българските производни от тях термини, фразеологични, номенклатурни названия, заглавия на произведения за изкуство и литература; за най-обикновени думи.

Резюме:

Първи многоезичен съпоставителен справочник на пословици (624 семантични гнезда) с водеща българска пословица и нейните аналози на руски, английски, френски, немски и латински език.

Резюме:

Предлаганият справочник дава възможност за бързи и точни справки на изучаващите и ползващите български език. Той е съобразен с трудностите в правописа, с вероятните за сгрешаване думи и форми, с правилата за употреба на главните букви, членуване на имената и др.

Резюме:

Речникът съдържа над 11 000 думи и неколкократно повече форми, като правописните и правоговорните варианти на думите и формите са дадени успоредно.

Елиаде М. Сакралното и профанното. София: Хемус; 1998.
Превод от френски език: Георги Ангелов
Резюме:
Резюме:

This volume is a compendium of Albanian etymology tracing thousands of modern Albanian words back to their origins. Every entry is documented and contains earlier etymological explanations and interpretations.

Резюме:
Каневска-Николова Е. Смолянският градски говор. София: Международно социолингвистическо дружество; 1998.
Резюме:
Ким СЙънг. Означаване на говорещия и слушателя в български и корейски. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”; 1998.
Резюме:
Фуко М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 1998. 354 p.
Резюме:
Яус ХРобер. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 1998.
Превод от немски език
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Adamson S. The Literary Language. В: Romaine S. The Cambridge History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press; 1998. с-ци 589–692.
Резюме:
Шиваров Н. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. В: Милтенова А, Ангушева-Тиханова А. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина; 1998. с-ци 83–110.
Резюме:
Максимович КА. К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода "Пандектов" Никона Черногорца. В: . Москва: Наука, 1998,. В Славянское языкознание. ХII Междyнародный съезд славистов. Краков 1998. Доклады российской делегации. Москва: Наука 1998. с-ци 398–412.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Giles H, Niedzielski N. Italian is beautiful, German is ugly. В: Bauer L, Trudgill P. Language Myths. London: Penguin Books; 1998. с-ци 85– 93.
Резюме:
Mignard P, Cavé C, Viallet F. Production gestuelle lors de la parole spontanee dans la maladie de Parkinson. В: Santi S, Guaitella I, Cavé C, Konopczynski G. Oralité et gestualité: interactions et comportements multimodaux dans la communication. actes du colloque ORAGE 1998. L’Harmattan; 1998.
Резюме:
Poggi I, Caldognetto E. A Procedure for the Generation of Gesture in Bimodal Communication. В: Santi S, Guaitella I, Cavé C, Konopczynski G. Oralité et gestualité: interactions et comportements multimodaux dans la communication. actes du colloque ORAGE 1998. L’Harmattan; 1998.
Резюме:
Chlebda W. Kilka słów o Europie i innych kontynentach mentalnych. В: Gajda S, Pietryga A. Słowo i czas, red. S. Gajda, Opole 1998. Opole: TiT; 1998. с-ци 46–57.
Резюме:
Яус ХРобер. Литературната история като провокация към литературознанието. В: Разбойникова-Фратева М. Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 1998. с-ци 27-87.
Резюме:
Кьосев А. Следговор. Анти-Камбуров или „Гръбнакът на българската литература е политически“. В Българският канон? Кризата на литературното наследство. София: Александър Панов; 1998. с-ци 233–271.
Резюме:
Чарамелла Р. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(3):120-129.
Резюме:
Ангелов АГ. Митарствата на няколко думи. Българска реч. 1998;4(1):37–39.
За думите джендем, карат, цитрус, портокал.
Резюме:
Резюме:
Байрямова М. Един труд – постижение на българската и корейската прагматика. Българска реч. 1998;4(3–4):43–45.
Со Йънг Ким. Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Библиотека Кореана. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1998 г., 202 стр.
Резюме:
Резюме:
Русинов Р. Из българската антропонимия. Българска реч. 1998;4(2):18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Резюме:
Влахова Р. Нов учебник по български език за чуждоезиково обучение. Българска реч. 1998;4(3–4):42–43.
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
Резюме:
Цибранска М. Няколко имена на лица в лексиката на Номоканона. Българска реч. 1998;4(3–4):35–37.
За свѣрильць, смычетьникъ, плѧсьць, самоборьць, кръчьмьникъ и др.
Резюме:
Резюме:
Dimitrova S. Perception and acoustic correlates of stress in English and in Bulgarian. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(1–2):15–24.
Резюме:

The paper investigates the acoustic manifestations and the perception of stress by native English and native Bulgarian speakers. Analyses of the acoustic correlates of stress and results from a perception experiment suggest important differences in the way stress is signalled: except for F0 max, the values for which were bigger in Bulgarian, all other acoustic cues under investigation seemed to be less strong in Bulgarian, a language exhibiting features of both stress-timed and syllable-timed rhythmic organization, than in English, a language tending towards the stress-timed end of the rhythm scale.

Панайотов В. За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(3–4):7–19.
Резюме:

The article discusses in a contrastive perspective Slovak and Bulgarian dialect lexical material, making use of a new approach, that of „confrontate structures“. As a result of this the compared lexical units, referred to as confrontates in the study, receive a more complex and detailed treatment and new information about various aspects of the Slovak-Bulgarian language contacts is arrived at.

Попова-Велева И, Дренска М. Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(1–2):7–14.
Резюме:

The article offers a contrastive study of semi-direct or free indirect speech in French and Portuguese.

Camuglia M, Picchi E. Computational Slavistics: “Work in Progress!”. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(2):92–96.
Резюме:
Cleminson R. Computer Applications and the Study of Early Cyrillic Printed Books. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(2):104–115.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Ribarova Z, Ribarov K. Living Conservation of the Lexis of Old Church Slavonic. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(2):97–103.
Резюме:
Vakareliyska C, Horissian K, Pankl H. A Computer Collation of Medieval Slavic Menologies. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(2):14–25.
Резюме:
Делева А, Степанов Ц. Protobulgarica (Varia). Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(4):89–100.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Лалева Т. Атинско четвероевангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(1):41–51.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Ралева Ц. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22:121–125.
Резюме:
Резюме:
Станчев К. Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22:111–114.
Резюме:
Чарамелла Р. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(3):120–129.
Резюме:
Чарамелла Р. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 1998;22(3):120–129.
Резюме:
Редакционна CL. Мирослав Янакиев Николов (1925–1998). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(1–2):242.
Резюме:
. Галина Александрова Тагамлицка (1916–1998). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(1–2):243.
Резюме:
Бояджиев Ж. Подбрана библиография по Увод в романското езикознание (ІІ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(3–4):211–218.
Резюме:
Бояджиев Ж. Подбрана библиография за езиците в света. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(3–4):221–223.
Резюме:
Бояджиев Ж. Подбрана библиография по общо езикознание (ІІ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(3–4):206–211.
Резюме:
Бояджиев Ж. Подбрана библиография по социолингвистика (І). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(3–4):219–221.
Резюме:
Монова И. Съдържание на годишнина ХХІІІ (1998) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(3–4):223–230.
Резюме:
Славова Т. Библиография на Иван Добрев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;23(1–2):224–230.
Резюме:
Вачкова К. Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(1–2):237–238.
Резюме:
Вачкова К. Сто и петдесет години катедра по славистика в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(3–4):202–204.
Резюме:
Пернишка Е, Балабанова Х. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(3–4):204–205.
Резюме:
Селимски Л. Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(1–2):231–234.
Резюме:
Стаменов Х. Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 1998;32(1–2):234–236.
Резюме:
Резюме: