Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Мусакова, Елисавета  [Clear All Filters]
2005
Мусакова, Е. авт, 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. В Културните текстове на миналото. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 186–195.
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
Subscribe to Синдикирай