Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Цанков, Кирил  [Clear All Filters]
2005
Исса, К. авт, 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В К. Цанков и съавт., ред-ри Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 261 – 267.
1998
Цанков, К. авт, 1998. Езикова култур, Велико Търново: Абагар.
1988
Цанков, К. авт, 1988. Речев етикет, София: Народна просвета.
Subscribe to Синдикирай