Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Редакционна CL Мирослав Янакиев Николов (1925–1998) 1998 32 1–2
Илиева-Балтова Пенка Младежки национален симпозиум на тема Нови методи за изследване на езиковата практика в София 1986 11 6
Банков Димитър Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода 1983 8 5
Жерева Мария Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език 2003 28 1
Димова Ана Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis 1983 8 1
Симеонов Йосиф Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския 1984 9 3
Балкански Тодор Монголски езикови следи в родопската топонимия. 1985 10 2
Стойчев Стилиян Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език 1986 11 6
Минчев Тодор Морфо-семантическая характеристика прилагательных со значением признака ‘возможности действия’ в русской и болгарской научно-технической литературе (на материале литературы по строительству) 1985 10 5
Стоянова Елена Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език 2004 29 2
Лютакова Румяна Морфологична адаптация на английските заемки в българския и румънския език 1997 22 2
Гилин Рогер Морфологична класификация на определителния член в българския език 1982 8 3
Моско Москов (1927–2001) 2001 26 1
Чуканова Йонка Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ 1979 4 4
Григорова Ада Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ 1979 4 4
Вълкова Зоя Мъжколичният род в славянските езици 1984 9 4
Лашкова Лили Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици 1988 13 4–5
Добрев Иван Мястото на българския език сред другите славянски езици 1981 6 1
Даскалова Добрина Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език 1991 16 6
Ангелова Искра Наблюдение върху двойното допълнение в българския език (върху материал от разговорната реч и други славянски езици) 1990 15 4–5
Гегов Христо Наблюдения върху българския и арабския вокализъм. 1981 6
Ников Мишел Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език) 1978 3 2
Грозданова Лиляна Наблюдения върху категорията равенство в английския и българския език 1988 13 6
Савова Милена Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in 1977 2 4–5
Пенчева Майя Наблюдения върху някои английски и български безлични конструкции, изразяващи природни явления (Observation on some impersonal constructions expressing natural phenomena in 1977 2 4–5
Ботева Силвия Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. 1986 11 4
Линдстет Йоуко Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език 1978 3 4
Наймушин Борис Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език) 2001 26 1
Илиева Корнелия Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език 1986 11 6
Молхова Жана Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език 1979 4 1
Алексова Василка Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език 1979 4 6
Бойтюк Ана Наблюдения върху употребата на плусквамперфекта в българския, украинския и полския език 1981 6 1
Щайнке Клаус Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език 1984 9 1
Ханегрефс Ноел Наименования на цветовете в балканските езици 1980 5 2
Иванчев Светомир Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език 1979 4 2
Васева Иванка Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках 1977 2 6
Вачкова Кина Научен форум с актуално обществено значение 1999 24 1
Радева Василка Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика 2006 31 1
Джонова Марина Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. 2001 26 3
Кючукова-Петринска Боряна Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство 2009 34 1
Манолова Лилия Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище 1983 8 6
Тимонина Елена Научна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ 1994 19 5
Минев Димитър Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“ 1981 6 3–5
Желязкова Цветанка Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“ 1981 6 3–5
Самсарева Пенка Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост 1993 18 6
Младенов Максим Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско) 1981 6 6
Василева Радка Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България 1985 10 1
Василева Радка Научна сесия на Факултета по класически и нови филологии в София 1988 13 3
Стаменов Христо Научна сесия, посветена на 100-годишнината от Освобождението на България 1978 3 4
Младенов Максим Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980) 1981 6 6

Pages