Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Ханегрефс  [Clear All Filters]
1980
Ханегрефс, Н., 1980. Наименования на цветовете в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.3–19.
Subscribe to Syndicate