Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Вълкова  [Clear All Filters]
2001
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
1984
Вълкова, З., 1984. Мъжколичният род в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.14–19.
Subscribe to Syndicate