Skip to content Skip to navigation

Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика

TitleНаучна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsРадева, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume31
Issue1
Pagination155–158
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyРадева2006
Subscribe to Syndicate