Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ников  [Clear All Filters]
1978
Ников, М., 1978. Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.37–51.
Subscribe to Syndicate