Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Молхова  [Clear All Filters]
1984
Молхова, Ж., 1984. Бохумил Трънка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.126–127.
1979
Молхова, Ж., 1979. Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.3–14.
1976
Молхова, Ж., 1976. Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.104–107.
Молхова, Ж., 1976. Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.100–106.
Subscribe to Syndicate