Skip to content Skip to navigation

Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“

TitleМосковски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsЧуканова, Й, Григорова, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue4
Pagination91–92
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЧуканова1979
Subscribe to Syndicate