Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Симеонов  [Clear All Filters]
1988
Симеонов, Й., 1988. Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.10–15.
1985
Симеонов, С., 1985. Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.33–39.
1984
Симеонов, Й., 1984. Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.13–18.
1981
Симеонов, Б., 1981. Булгари и пугури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), pp.112–116.
Симеонов, Б., 1981. Булгари и пугури. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), pp.112–116.
Симеонов, Й., 1981. Опит за комплексен анализ на френските двойнономинални съчетания във връзка с българските им съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.31–38.
Симеонов, Б., 1981. Самсисът. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.75–79.
Subscribe to Syndicate