Skip to content Skip to navigation

Научна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост

TitleНаучна сесия в София 170 години от дешифровката на египетската писменост
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsСамсарева, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue6
Pagination114–116
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСамсарева1993
Subscribe to Syndicate