Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Манолова  [Clear All Filters]
1983
Манолова, Л., 1983. Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.93–94.
Subscribe to Syndicate