Skip to content Skip to navigation

Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“

TitleНаучна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsМинев, Д, Желязкова, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume6
Issue3–5
Pagination306–308
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМинев1981
Subscribe to Syndicate