Skip to content Skip to navigation

Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България

TitleНаучна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue1
Pagination121–123
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1985
Subscribe to Syndicate