Skip to content Skip to navigation

Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище

TitleНаучна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsМанолова, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue6
Pagination93–94
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМанолова1983
Subscribe to Syndicate