Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Стойчев  [Clear All Filters]
1986
Стойчев, С., 1986. Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(6), pp.13–24.
Subscribe to Syndicate