Skip to content Skip to navigation

Year XII (2018), issue 21

Queer theories

Броят в pdf

Contents

 

Hans Bertens, Queer Theory

(transl. from English by Ruzha Muskurova) / 9

Lee Edelman, The Future is Kid Stuff

(transl. from English by Maria Delcheva) / 21

Sara Ahmed, Queer Feelings

(transl. from English by Filip Stoilov) / 58

Beatriz Presiado, The Pharmacopornographic Era

(transl. from Spanish by Teodora Tsankova) / 101

English

Year XII (2018), issue 20

Migrant Literatures

Issue in pdf

Contents

Gayatri Chakravorty Spivak, Rethinking Conparativism (transl. from English by Ruzha Muskurova) / 9

Jules Dupuit, Migrant Literature (transl. from French by Pavlina Ribarova) / 33

Liz Gauvain, Young and Mature Literatures (transl. by French by Pavlina Ribarova) / 37

English
Гилин, Р., 1982. Морфологична класификация на определителния член в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.16–22.
Герджиков, Г., 1990. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.151–157.
Герджиков, Г., 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.46–55.
Герджиков, Г., 1982. Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.21–38.
Буров, С., 1989. Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.24–31.
Бояджиев, Ж., 1995. Езикът като система и/или структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), pp.27–30.
Бояджиев, Ж., 1992. Представителите на френската социологическа лингвистична школа и проблемът за фонетичните закони. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.52–55.
Бояджиев, Ж., 1987. Категорията число и начините за изразяването ѝ в различните езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.35–44.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS