Skip to content Skip to navigation

Year XI (2017), issue 16

Love in Literature 

Issue in pdf

 

Contents

 

Most Famous Love Stories in Literature / 9

Julia Kristeva, In Praise of Love (transl. from French by Dimitar Bozhkov) / 15

Tracy Adams, The Problem of Love in the Old French Verse Romance (transl. from English by Ruzha Muskurova) / 34

 Pierre Lepape, History of Romance Novels (transl. from French by Radostin Zhelev) / 81

English
Ayto, J. ed., 1993. Oxford Dictionary of English Idioms, Oxford: Oxford University Press.
University, C., 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms, Cambridge: Cambridge University Press.
Янкова, Н. et al., 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), pp.365–369.
Петрова, А., 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. In Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 370-378.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS