Skip to content Skip to navigation
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Гливинская, В., 2010. Фразеология и дидактика. In Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, pp. 379–388.
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
Râdulescu, M.-M., 1984. Illyrian, Thracian, Daco-Mysian, the Substratum of Romanian and Albanian. Journal of Indo-European Studies, 12(1-2), pp.77 – 192.

Pages

Subscribe to St. Naum RSS