Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 53 results:
Filters: Author is Христова  [Clear All Filters]
2007
Христова, И., 2007. За закона и благодатта, за Луната и за Слънцето. In Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 61-70.
2004
Христова-Шомова, И., 2004. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2003
Христова, И., 2003. Атонската редакция на Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(1), pp.11–36.
Христова, Б. et al., 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Pages

Subscribe to Syndicate