Skip to content Skip to navigation

Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието

TitleВтора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsФедосеева, Н
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue5
Pagination118–120
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyФедосеева1980
Subscribe to Syndicate