Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1979 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1979 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue6
Pagination129–140
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1980
Subscribe to Syndicate